Forskning och utveckling

På ASIH Stockholm Södra och Norra bedrivs det flera olika projekt, både för forskning och för utveckling av palliativ vård, men också för verksamhetens kvalité och innehåll.

På ASIH Stockholm Södra finns det sedan hösten 2016 ett FoU råd vars uppgift är att stötta de medarbetare som vill driva ett forsknings- eller utvecklingsprojekt. Rådet träffas två gånger per termin, men finns tillgängligt hela året. I FoU rådet ingår:

  • Gabriella Frisk (överläkare, specialist i palliativ medicin och onkologi, medicine doktor).
  • Maria Ranch-Lundin (överläkare, specialist i palliativ medicin och allmänmedicin, medicinskt ansvarig läkare, studierektor).
  • Marisol Lopez Venegas (biträdande chef palliativa avdelningen Långbropark, specialistsjuksköterska palliativ vård, magisterexamen i palliativ vård).
  • Lisa Johansson (verksamhetsutvecklare, specialistsjuksköterska, magisterexamen i omvårdnadsvetenskap).

Exempel på projekt som pågår just nu inom verksamheten: 

  • Palliative D - en randomiserad, placebokontrollerad klinisk studie där palliativa cancer patienter behandlas med vitamin D
  • Taktil massage på verksamhetens palliativa avdelning
  • Rörelseglädje där patienter kommer och tränar tillsammans,

ASIH Stockholm Södra har också ett samarbetsprojekt med Clownmedicin Glädjeverkstaden där sjukhusclowner besöker familjer där en medlem är ansluten till ASIH.  

För mer information om ASIH Stockholm Södras FoU råd, välkommen att kontakta Gabriella Frisk,  gabriella.frisk@sll.se eller Maria Ranch-Lundin,  maria.ranch-lundin@sll.se

Artikel om utsättning av statiner publicerad

Gabriella Frisk, överläkare på ASIH Stockholms Södra, har utfört en studie
inom verksamheten hur medicinering med statiner (blodfettsänkande läkemedel) sätts ut hos patienter som är i sent palliativt skede. Studien är nu publicerad i tidskriften "Pharmaceuticals".

Behandling med statiner används som förebyggande för hjärt- och kärlsjukdom och anses inte vara indicerat längre då patienten har kort tid kvar i livet. I sent palliativt skede kan medicineringen ge mer biverkningar än nytta. Några riktlinjer för utsättning av statiner finns inte tydligt idag och denna studie gjordes för att öka kunskapen kring utsättande av statiner och undersöka om det finns några könsskillnader vid utsättande av statiner hos patienter i sent palliativt skede av en cancersjukdom.

För att undersöka detta närmare identifierades 1535 patienters som avled i ASIH Stockholm Södra under åren 2016–2018. Alla dessa journaler granskades noggrant avseende medicinering, diagnos, ålder, när statiner sattes ut, om det blev någon komplikation efter utsättning, när patienten avled, mm. Av dessa patienter identifierades 149 (42 kvinnor och 107 män) med cancersjukdom och som också medicinerades med statiner ett år innan de dog. Dessa patienter analyserades närmare.

Det visade sig att statinbehandling sattes ut tidigare hos kvinnor än hos män (3,0 månader före döden hos kvinnor jämfört med 1,5 månader hos män). Detta var signifikant skillnad (p <0,05). I ytterligare analys sågs en signifikant skillnad mellan män och kvinnor av statinbehandling vid tidpunkterna 9, 6 och 3 månader före döden (p <0,05), där återigen det visades att kvinnor
avslutade statinbehandlingen tidigare i sjukdomsförloppet. Det framkom i gruppen som studerades att fler män än kvinnor hade en tidigare kardiovaskulär händelse som stroke eller hjärtinfarkt (p <0,01). Däremot kunde inte preventionsorsaken eller ålder förklara fynden. Det fanns ingen skillnad i kardiovaskulära händelser mellan män och kvinnor efter att statiner satts ut.

Vill du läsa mer så finns hela artikeln här.

Metodframtagning: Clownmedicin för barn som närstående inom ASIH

ASIH Stockholm Södra har under åren 2016-2019 tillsammans med Clownmedicin drivit ett projekt. Syftet med projektet har varit att genom clownmöten skapa positiva minnen i familjer dären nära anhörig vårdas av ASIH, och erbjuda en mötesplats för familjer som delar uppelevelsen av att förlorat en förälder eller annan viktig närstående.

Om vill läsa mer så finns slutrapporten Metodframtagning Clownmedicin för barn som närstående inom ASIH länkad här nedan.

 

Clownmedicin för barn som närstående inom ASIH